Domů / Reklamační řád
Odběr novinek

Reklamační řád

 

·  Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád upravuje podmínky, rozsah a způsob uplatnění reklamace zboží, které bylo u společnosti Rotadent zakoupeno zákazníkem.
 2. Definice některých pojmů
  1. Kde se v tomto reklamačním řádu hovoří o "Prodejci", rozumí se jím obchodní společnost Rotadent spol. s r.o., se sídlem ve Vimperku,      Špidrova 104, PSČ 385 01, IČO 02809214, která je plátcem DPH, registrovaným u Finančního úřadu ve Vimperku, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22549.
  2. "Zákazníkem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které Prodejce prodává, na základě její objednávky, zboží.
  3. "Sídlem prodejce" se rozumí sídlo společnosti Rotadent spol. s r.o.
  4. "Přijetím reklamace zboží" se rozumí úkon Prodejce, kterým vezme na vědomí Zákazníkovo uplatnění odpovědnosti za vady (reklamaci).
  5. Za "vyřízení reklamace" je nutno považovat vlastní posouzení vady, její odstranění, výměnu zboží, případně odmítnutí reklamace.

 

·  Záruční podmínky

 1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce záruční doby, která je uvedena v záručním listu a která vychází ze záruční lhůty poskytované výrobcem, minimálně 12 měsíců.
 2. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a na závady vzniklé při běžném používání výrobku.
 3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek a voda není-li výrobek pro toto použití určen, apod.), neodbornými zásahy do výrobku, nepostupováním dle návodu. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací a nedostatečnou péčí a údržbou.
 4. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.
 5. U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.

 

·  Reklamační podmínky

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zákazníkem zakoupeno u společnosti Rotadent spol.s r.o.
 2. Za jediné místo k přijímání reklamací je nutno považovat sídlo Prodejce nebo je možno reklamaci předat osobně při návštěvě obchodního zástupce u zákazníka.
 3. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
 4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přidat k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují, a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.
 5. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží - u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané - u vady druhové.
 6. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.
 7. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.
 8. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců.
 9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
 10. Průběh reklamačního řízení
  1. Zákazník zašle reklamované zboží na adresu sídla Prodejce nebo zboží předá osobně obchodnímu zástupci, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Zboží musí být v původním obalu a v úplném stavu včetně příslušenství.
  2. Po řádném přijetí reklamovaného zboží prodejce reklamaci posoudí, a to tak, že reklamaci uzná a provede výměnu reklamovaného zboží, nebo reklamované zboží předá Výrobci ke konečnému posouzení oprávněnosti reklamace zboží Zákazníkem.
  3. Po takovémto vyhodnocení oprávněnosti reklamace zboží ze strany Prodejce bude Prodejcem zákazníkovi písemně oznámen výsledek takto provedeného posouzení reklamace (přijetí reklamace, zamítnutí reklamace, apod.) v zákonné lhůtě.
  4. Prodejce po vyřízení reklamace zašle na své náklady reklamované zboží zpět,   u oprávněných reklamací provede výměnu zboží v co nejkratším možném termínu, nejpozději do zákonné lhůty, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

 

·  Náklady reklamačního řízení

 1. Řešení reklamace odstoupením od smlouvy je možné až v případě, kdy se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu řešení. Při odstoupení může kupující žádat vrácení kupní ceny.
 2. Prodávající má právo na náhradu vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním ve výši 150 Kč s DPH za každý jeden případ, jestliže:
  1. zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů
  2. při testování se neprojeví závada a zboží je shledáno plně funkčním
  3. záruka na zboží již uplynula
  4. závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek, neodbornými zásahy do přístroje, nepostupováním dle návodu.

 

 1. Dopravu zboží určeného k reklamaci hradí Zákazník na své vlastní náklady.
 1. V případě oprávněné reklamace zboží Zákazníkem hradí náklady spojené s vyřízením reklamace Prodejce.
 2. V případě neoprávněné reklamace zboží Zákazníkem hradí Prodejce náklady na zaslání reklamovaného zboží zpět zákazníkovi.

 

·  Závěrečná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád je uveřejněn na veřejně přístupném informačním systému s možností dálkového přístupu (internet), a to na adrese: https://eshop.rotadent.eu/reklamacni-rad/,  též je možno na vyžádání jej zákazníkovi zaslat a každý obchodní zástupce vlastní tento řád.  
 2. Prodejce je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (internet) změny tohoto Reklamačního řádu tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň 10-ti dnů. V době mezi zveřejněním změny   a její účinností platí tento Reklamační řád ve stávajícím znění.
 3. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. května 2015.

Vypracoval: J. Zídková dne 1. 5. 2015                                  Schválil: P. Sládek dne 1. 5. 2015

© Používáme oXyShop